Belgische diervoederproductie daalt met 6% naar 6,7 miljoen ton in 2022

2022 was een zeer woelig jaar. De energiecrisis, de politieke en maatschappelijke druk op de landbouwsector, de oorlog in Oekraïne met ongezien hoge grondstoffen- en energieprijzen tot gevolg: dit alles zorgde voor een daling van de diervoederproductie in België met 6% naar 6,7 miljoen ton. Dat maakte de Belgian Feed Association (BFA) vrijdag 28 april bekend. De Belgische diervoedersector zet volop haar schouders onder heel wat initiatieven met het oog op de noodzakelijke, duurzame transformatie van de landbouwsector.

Vorig jaar was een periode waarin de diervoedersector geconfronteerd werd met verschillende crisissen. De oorlog in Oekraïne, de recordhoge grondstofprijzen, de onzekerheid rond het stikstofakkoord, de impact van de vogelgriep in de pluimveesector, de energiecrisis e.a. problematieken deden de ganse agrovoedingssector op haar grondvesten daveren.

De gevolgen zijn zichtbaar: in 2022 produceerden de Belgische BFA leden zo’n 6,7 mio ton diervoeders. De Belgische productie daalt hiermee met 6% t.o.v. 2021 tot het laagste niveau sinds 2011. “Doordat de veevoedersector lokaal is verankerd en onlosmakelijk is verbonden met de Belgische veeteelt, is het evident dat ook de diervoedersector de gevolgen voelt van de druk op veeteelt door geopolitieke invloeden enerzijds en lokale milieu-uitdagingen anderzijds”, erkent KatrienD’hooghe, Managing Director BFA. “Naar verwachting zal deze dalende trend ook de komende jaren nog aanhouden. BFA en haar leden blijven zich dan ook volop inzetten voor een verdere verduurzaming van de landbouwsector” vervolgt ze.

Als gevolg van al die factoren stegen de veevoederprijzen in 2022 gemiddeld met 31% t.o.v. 2021. Intussen volgen de veevoederprijzen alweer de dalende trend van de grondstoffen- en energieprijzen, maar de markt blijft uiterst onzeker”, aldus Dirk VanThielen, voorzitter BFA. Door de hogere voederprijzen is de omzet met 25% gestegen tot 6,9 miljard EUR, ondanks het verminderde volume. De Belgische diervoedersector vertegenwoordigt hiermee 10% van de omzet van de totale voedingsindustrie.

België op 7de plaats in EU

Met een productie van 6,7 miljoen ton voeders staat België op de 7de plaats binnen de EU. In 2022 importeerde België 1,6 miljoen ton voeders en exporteerde het 1,3 miljoen ton. 38% van de geëxporteerde voeders gaat naar Frankrijk en 23% naar Nederland. Dankzij verschillende initiatieven daalde het energieverbruik van de diervoedersector met 11% t.o.v. 2020 (t.o.v. een verminderde productie van 9%).

Stikstof als rode draad in 2022

Het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering op 10 maart 2023 bereikte, brengt heel wat onzekerheid met zich mee, maar zal zonder twijfel leiden tot een afbouw van de Vlaamse veestapel. De doelstelling om de varkensstapel met 30% af te bouwen, heeft

een rechtstreeks effect op de Belgische diervoederproductie. De productie van varkensvoeders maakt immers de helft uit van de totale diervoederproductie in België. De eerste effecten worden nu reeds vastgesteld. “Door de onzekerheid over de stikstofaanpak van de Vlaamse Regering en de slechte marktomstandigheden in de varkenssector, noteren we in 2022 een daling van 8,7% voor de varkensvoerproductie. De daling voor de andere diersoorten is minder uitgesproken: rundveevoeder -2,2% en pluimveevoeder -1,9%”, concludeert Katrien D’hooghe.

Focus op verdere verduurzaming diervoederproductie

De diervoedersector blijft inzetten op een verdere verduurzaming van de dierlijke productieketen via voedermaatregelen en heel wat keteninitiatieven. BFA en haar leden werken volop aan de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het BFA duurzaamheidscharter 2020 – 2030.

Voor de reductie van de methaanuitstoot bij runderen, werd de lijst van goedgekeurde voedermaatregelen in 2022 uitgebreid van twee naar zeven voor melkveehouders, voor vleesveehouders werd er al één voedermaatregel (nl. nitraat) goedgekeurd. Hiermee ondersteunt de sector het engagement om tegen 2030 de methaanuitstoot bij runderen te verminderen. Met 67 landbouwers die intekenden op de voedermaatregelen via de verzamelaanvraag is de eerste stap alvast gezet. De komende jaren zullen echter extra inspanningen vergen van de verschillende ketenpartners om deze doelstelling te realiseren.

De Belgische diervoedersector streeft, naast de verduurzaming van de aanvoerketen van soja(schroot), naar minder import van soja(schroot) uit niet-Europese landen en een meer divers gebruik van alternatieve eiwitbronnen. Hierbij wordt ook volop ingezet op circulariteit. 43% van de gebruikte grondstoffen zijn nevenstromen uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie.

BFA blijft zich in al deze dossiers inzetten als een proactieve en constructieve gesprekspartner op verschillende beleidsniveaus. BFA en haar leden geloven dan ook rotsvast in een toekomstgerichte en duurzame veehouderij in België.

BFA

De Belgian Feed Association (BFA) heeft als missie te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. De 131 leden van BFA (kern- en diervoederfabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 95% van de nationale productie. Diervoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en herwaarderen jaarlijks circa 3,5 miljoen ton nevenstromen van o.a. de voedings- en biobrandstofindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*