Steunmaatregelen voor de door het coronavirus getroffen ondernemingen

Voor alle ondernemingen die last hebben door de coroancrisis kunnen volgende steunmaatregelen in aanmerking komen. Hierbij alle maatregelen nog eens op een rijtje!

Voor algemene info verwijzen we naar de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus

Vlaamse hinderpremie

Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt bij een volledige sluiting een eenmalige premie van 4.000 euro, en vanaf 5 april per bijkomende sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag 160 euro. Bij sluiting in het weekend geldt een eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag. Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.

Deze hinderpremie geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. De aanvraag dient ingediend te worden binnen de maand na afloop van de verplichte sluiting bij VLAIO. De online toepassing hiervoor is op vrijdag 27 maart online geplaatst.

Info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Afbetalingsplan voor belastingen

De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheids- interesten of boetes verschuldigd zijn. Dit geldt voor volgende vormen van belastingen: bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, en werkgeversbijdragen

Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden. Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen. Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
Let wel: periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen (tenzij je later betaalt, binnen de verjaringstermijn van 5 jaar). Je behoudt wel alle socialezekerheidsrechten.

Info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of door het coronavirus en die een vrijstelling van bijdragen online aanvroegen, melden dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van hun dossier.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering: – 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast. – 1.614,10 euro per maand met gezinslast. Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting is er recht op een volledige uitkering. Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Op 24 maart werd een nieuwe versoepeling aangekondigd: ook de zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op deze steunmaatregel.
Info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Tijdelijke werkloosheid

De voorwaarden om tijdelijke werkloosheid aan te vragen werden versoepeld. De uitkering werd opgetrokken van 65 naar 70% van het geplafonneerd loon met bovenop de uitkering nog een bedrag van 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro/maand). Werknemers hoeven voorlopig niet langer het document C3.2 op zak te hebben. Met vragen over uitkeringen wendt uw werknemer zich tot zijn uitbelatingsinstelling (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, ABVV, ACV, ACLVB).

Interims en flexi-jobbers zullen enkel aanspraak kunnen maken op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid indien zij kunnen aantonen dat zij ook voor de betrokken periode onder contract lagen (zouden liggen). Indien zij voldoende rechten hebben opgebouwd, kunnen zij wel van een gewone werkloosheidsuitkering genieten. Voor meer informatie hierover wendt de werknemer zich tot zijn RVA-kantoor. IBO-overeenkomsten kan u tijdelijk of definitief onderbreken in samenspraak met de VDAB-begeleider.

Voor meer info: https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona

Uitstel Betalingen FBZ

Het Waarborg- & Sociaal Fonds Horeca verleent al zeker twee maanden uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies voor de eerste twee trimesters van 2020. Er worden gedurende deze periode geen verwijlsintresten aangerekend. De periode kan nog verlengd worden afhankelijk van de omstandigheden.

Betaling muziekfacturen

Unisono, het platform dat Sabam, PlayRight en Simm samen oprichtten en waarmee zelfstandigen en bedrijven vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van o.a. muziek kunnen regelen, heeft eveneens zijn betaaltermijnen aangepast. Organiseerde/organiseert u een evenement tussen 13 maart en 17 april? Unisono annuleert uw licentieaanvraag automatisch.

Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen. Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer info: www.unisono.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*